Điều khoản dịch vụ

Chúng tôi đặt ra các điều khoản và điều kiện (sau đây gọi là “Điều khoản dịch vụ") để đặt quảng cáo vào không gian quảng cáo trên các phương tiện điện tử thuộc sở hữu và vận hành bởi Nhà xuất bản (sau đây gọi là "Nhà xuất bản") thông qua việc sử dụng AnyManager, một hệ thống phân phối quảng cáo (như được định nghĩa dưới đây), triển khai bởi AnyMind Group Pte. Ltd (sau đây gọi là "AnyMind"), (sau đây gọi chung là "Dịch vụ").
Khi sử dụng dịch vụ của AnyManager, Nhà xuất bản đồng ý với các điều khoản dịch vụ sau, bao gồm các điều khoản bổ sung và chính sách tham chiếu ở đây và/hoặc từ các đường dẫn hyperlink. Các điều khoản dịch vụ áp dụng với tất cả các Nhà xuất bản, bao gồm nhưng không giới hạn về số người dùng có quyền truy cập.
Chúng tôi khuyến khích Nhà xuất bản đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dịch vụ trước khi truy cập và sử dụng AnyManager. Bằng cách truy cập hay sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của AnyManager, Nhà xuất bản đồng ý chấp thuận với tất cả các điều khoản AnyMind đã đặt ra. Nếu điều khoản dịch vụ này được coi là một đề nghị, thì việc chấp thuận sẽ được giới hạn rõ ràng đối với các điều khoản dịch vụ này.
Điều 1. Mục đích
Mục đích của Điều khoản dịch vụ này là đặt ra các điều khoản và điều kiện từ AnyMind mà Nhà xuất bản đồng ý và xác nhận tuân thủ khi sử dụng dịch vụ AnyManager.
Điều 2. Định nghĩa
Các điều khoản được sử dụng trong các Điều khoản Dịch vụ này có ý nghĩa như sau:
1. “Phương tiện truyền thông điện tử” là phương tiện trung gian để chuyển một số thông tin nhất định cho nhiều Người dùng (được định nghĩa dưới đây), dù là cụ thể hay không xác định, thông qua việc sử dụng Internet.

2. "Nhà khai thác phương tiện truyền thông điện tử" là nhà điều hành kinh doanh quản lý và vận hành không gian quảng cáo của Phương tiện điện tử (như đã định nghĩa ở trên).

3. "Phương tiện" có nghĩa là Phương tiện Điện tử (như được định nghĩa ở trên) do Nhà xuất bản sở hữu và điều hành.

4. "Quảng cáo" có nghĩa là việc truyền tải hoặc chuyển tải tên, tên sản phẩm hoặc dịch vụ, các chiến dịch quảng cáo và các dịch vụ quảng cáo khác của Công ty Quảng cáo (như được định nghĩa dưới đây) cho Người sử dụng, thông qua việc sử dụng Phương tiện Điện tử (như được định nghĩa ở trên ) theo yêu cầu của các nhà quảng cáo nhất định.

5. "AnyManager" có nghĩa là hệ thống phân phối và quản lý quảng cáo do AnyMind điều hành và quản lý, có chức năng quản lý năng suất * (* thuật ngữ chung cho tối ưu hóa doanh thu truyền thông), xác định và kiểm soát việc phân phối quảng cáo hiệu quả, thời gian thực giữa Nhà thầu Kỹ thuật số của AnyMind thuộc sở hữu của AnyMind, các dịch vụ quảng cáo của bất kỳ bên thứ ba nào đã hợp tác với AnyMind hoặc đã được ủy quyền và chức năng phân phối và quản lý quảng cáo được sở hữu độc lập bởi Nhà khai thác Truyền thông Điện tử (như được định nghĩa ở trên). (Để biết chi tiết, xem www.anymindgroup.com)

6. "Công ty Quảng cáo" có nghĩa là nhà quảng cáo hoặc cơ quan quảng cáo đặt đơn đặt hàng qua việc sử dụng Dịch vụ.

7. "Người dùng" có nghĩa là pháp nhân hay cá nhân, bất kỳ người nào đủ điều kiện để được nhắm mục tiêu cho các quảng cáo sử dụng Phương tiện điện tử (như đã nêu ở trên).

8. "Thư điện tử" là phương tiện truyền tải thông tin nhất định đến những người cụ thể hoặc địa chỉ e-mail thông qua việc sử dụng Internet.

9. "Lệ phí Đặt Quảng cáo" là bất kỳ khoản phí nào do AnyMind thanh toán cho Nhà xuất bản để đặt vào không gian quảng cáo do Nhà xuất bản cung cấp.

10. "Thẻ Quảng cáo" nghĩa là mã code được phát triển và phục vụ bởi AnyMind cho các Phương tiện (như được định nghĩa ở trên) để đặt Quảng cáo (như đã định nghĩa ở trên).

11. "Thông tin thiết bị duy nhất" là thông tin nhận diện cá nhân được tự nguyện chỉ định cho từng thiết bị di động.

12. "Cookie" là hệ thống cho một nhà cung cấp trang web tạm thời lưu trữ dữ liệu đơn giản cho máy tính (PC / Tablet / điện thoại thông minh) của một khách truy cập thông qua một trình duyệt, được sử dụng để xác định hoặc xác thực khách truy cập và ghi lại tần suất truy cập.

13. "SDK" là tập hợp các công cụ để phát triển phần mềm và chương trình phân phối quảng cáo.

14. "Ứng dụng" là phần mềm trực tiếp có các chức năng thực hiện công việc mà Người sử dụng (như được định nghĩa ở trên) mong muốn thực hiện trên máy tính.

15. "Đại lý Người dùng" là chương trình cho phép thu thập thông tin trình duyệt được sử dụng bởi Người dùng (như được định nghĩa ở trên) để truy cập trang web, thông tin về các nhà điều hành điện thoại / điện thoại thông minh và các mô hình và các thông tin khác.

Điều 3. Đăng ký và Dịch vụ của Nhà xuất bản
1. Để đăng ký, Nhà xuất bản phải đồng ý với Điều khoản Dịch vụ và nộp đơn đăng ký với AnyMind và cung cấp một số thông tin nhất định theo quy định của AnyMind theo phương pháp được AnyMind quy định.

2. AnyMind sẽ quyết định chấp nhận hoặc từ chối đơn đăng ký của Nhà xuất bản, theo các tiêu chí riêng của mình và tùy ý quyết định của mình. Nếu AnyMind chấp thuận đăng ký Nhà xuất bản, AnyMind sẽ thông báo cho Nhà xuất bản đó về sự chấp thuận của nó và việc đăng ký Nhà xuất bản sẽ được hoàn tất khi có thông báo như vậy.

3. Khi đăng ký Nhà xuất bản được nêu trong phần trước được hoàn thành và được chấp thuận, Nhà xuất bản sẽ được quyền sử dụng Dịch vụ theo các điều khoản của Điều khoản Dịch vụ.

4. Nhà xuất bản phải cài đặt Thẻ Ad Thẻ hoặc SDK do AnyMind cung cấp theo hướng dẫn của AnyMind và không được xóa trong thời hạn hiệu lực của Điều khoản Dịch vụ (trừ khi các điều khoản được nêu trong Điều khoản Dịch vụ đã bị vi phạm).

5. Sau khi đăng ký, trong trường hợp ngừng hoạt động của Media thuộc sở hữu của Nhà xuất bản do các tình huống không thể tránh được, bao gồm nhưng không giới hạn, kiểm tra định kỳ và duy trì, Nhà xuất bản phải thông báo cho AnyMind trước; Tuy nhiên, trong trường hợp có một trong những trường hợp khẩn cấp sau, Nhà xuất bản có thể ngừng hoặc tạm ngưng cung cấp Internet của Media mà không thông báo cho AnyMind:
(1) Cần thiết phải khẩn trương duy trì, kiểm tra, hoặc đổi mới hệ thống cho Media;

(2) Không thể tiếp tục hoạt động của Truyền thông do hành động của Thiên Chúa, chiến tranh, tranh chấp lao động hoặc bất khả kháng khác; hoặc là

(3) Nhà xuất bản thấy cần phải tạm ngừng hoạt động của Media tạm thời và khẩn cấp từ khía cạnh hoạt động hoặc kỹ thuật. Bất kỳ không gian quảng cáo nào do Nhà xuất bản cung cấp dựa trên việc sử dụng Dịch vụ sẽ được cung cấp cho AnyMind trong phạm vi được cho là cần thiết để thực hiện các dịch vụ của Nhà xuất bản.

Điều 4. Các dịch vụ của AnyMind
1. Sau khi hoàn thành đăng ký nêu tại Điều 3, AnyMind phải cung cấp ID và mật khẩu cho quyền quản trị truy cập vào nền tảng có liên quan (sau đây gọi là "Màn hình Quản trị") để sử dụng Dịch vụ.

2. AnyMind sẽ phân phối quảng cáo từ AnyManager đến bất kỳ không gian quảng cáo nào trên trang đăng bài và vận hành và duy trì Dịch vụ bao gồm các dịch vụ được nêu trong các Điều khoản Dịch vụ này.

Điều 5. Lựa chọn và Đình chỉ Quảng cáo
1. Đối với việc đặt quảng cáo vào Media, nếu Nhà xuất bản tìm thấy nội dung được phân phối không phù hợp với tiêu chuẩn của Nhà xuất bản, Nhà xuất bản có thể chỉ định kháng cáo có liên quan từ màn hình quản trị được cung cấp qua Nền tảng kỹ thuật AnyMind hoặc qua E-mail đến AnyMind.

2. Nếu quản lý Media và không gian quảng cáo đang hoặc có khả năng bị cản trở thông qua việc sử dụng Dịch vụ, Nhà xuất bản có thể đình chỉ hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ khi thông báo trước cho AnyMind (được chấm dứt Dịch vụ) .

Điều 6. Cơ sở Phí Quảng cáo
AnyMind sẽ tính các quảng cáo được đặt trong khi Các Điều khoản Dịch vụ này được tuân thủ. Để rõ ràng, Nhà xuất bản đồng ý rằng AnyMind sẽ xác định tính hợp lý của việc tính toán và hiểu rõ trước rằng Nhà xuất bản sẽ không phản đối nó.
Điều 7. Các trường hợp cấm
1. Nhà xuất bản không được đặt quảng cáo vào bất kỳ Phương tiện nào ngoài các trang đăng đã được AnyMind chấp thuận và chỉ định.

2. Nhà xuất bản sẽ không làm thay đổi bất kỳ Thẻ Quảng cáo hoặc SDK nào cho việc phân phối quảng cáo được mua thông qua Dịch vụ và không gây ra bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng, hoặc cho mượn hoặc chuyển nhượng, giống như bất kỳ bên thứ ba nào mà không được phép.

3. Nhà xuất bản sẽ không thực hiện bất kỳ hành động như sau mà có thể điều chỉnh Người sử dụng một cách không công bằng bằng cách thúc đẩy các nhấp chuột hoặc hiển thị hoặc bằng cách sử dụng các phương tiện gian lận để thu lợi bất chính, bao gồm:
(A) Đăng quảng cáo lên Media ở vị trí khác với vị trí đã đồng ý.

(B) Thay đổi, sửa đổi hoặc sửa đổi Quảng cáo đã được phục vụ bởi AnyMind.

(C) Sao chép hoặc sao chép Quảng cáo ở bất kỳ nơi nào khác với Phương tiện hoặc vị trí không đăng ký.

(E) Cung cấp các ưu đãi cho Người dùng hoặc duyệt qua hoặc bất kỳ hành động nào liên quan đến Quảng cáo được cung cấp bởi AnyMind.

(F) Sửa đổi, sửa đổi, hoặc sửa đổi các thẻ do AnyMind cung cấp.้

(G) Hành vi mà theo đó Quảng cáo tự động được tải lại theo cách thức không phù hợp với Điều khoản Dịch vụ;

(H) Bất kỳ hành vi nào có thể cản trở hoặc can thiệp vào các hoạt động của Dịch vụ do AnyMind thực hiện.

(I) Bất kỳ hoạt động nào gây ra sự xuất hiện hoặc số lần quảng cáo nhân tạo gây thiệt hại cho AnyMind và Nhà quảng cáo.

(J) Bất kỳ hành vi nào khác được cho là không phù hợp theo quyết định của AnyMind.

4. Nhà xuất bản không được đặt Thẻ Quảng cáo vào nhiều vị trí. Trong trường hợp Nhà xuất bản cần Thẻ Quảng cáo cho vị trí mới, Nhà xuất bản có thể yêu cầu AnyMind.

5. Nhà xuất bản không được đặt (5) hoặc nhiều thẻ hơn cho mỗi trang của một Website gửi bài mà không có sự đồng ý trước của AnyMind.

6. Nếu Nhà xuất bản vi phạm Điều 7 này, AnyMind có thể đình chỉ bất kỳ vị trí nào ngay lập tức, và nghĩa vụ trả phí Lệ phí Quảng cáo bị tính sẽ bị dập tắt. Hơn nữa, ngay cả khi AnyMind đã hoàn thành thanh toán Phí Lệ Quảng cáo cho Nhà xuất bản, AnyMind có thể yêu cầu hoàn lại tiền.

Điều 8. Khước từ
Đối với việc sử dụng Dịch vụ của Nhà xuất bản, AnyMind sẽ được miễn trừ trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra:
(1) cho Nhà xuất bản và bất kỳ bên thứ ba nào thông qua việc sử dụng Dịch vụ ngoài các quảng cáo do AnyMind sở hữu;

(2) do sự trục trặc của máy chủ hoặc hệ thống đặt hàng do bất khả kháng bao gồm, nhưng không hạn chế, hỏa hoạn, mất điện, và hành động của Thiên Chúa, không hạn chế truy cập từ bên ngoài, hoặc bất khả kháng tương tự, không thể ngăn ngừa được Một người quản lý thận trọng; Và

(3) bởi bất kỳ sự cố nào bao gồm, nhưng không giới hạn, lỗi và sai sót trong bất kỳ hệ thống nào cho Dịch vụ, được gỡ bỏ trong vòng 72 giờ.

Điều 9. Xử lý các thông tin thu được
AnyMind có thể thu thập và sử dụng thông tin bao gồm, nhưng không giới hạn, Cookie, địa chỉ IP (bao gồm thông tin vị trí) và Đại lý Người dùng của Người dùng truy cập trang đăng và Ứng dụng qua Thẻ Quảng cáo và SDK Quảng cáo độc quyền nêu trong Điều 3.2, Của Người sử dụng, và lịch sử các lượt truy cập vào các trang đăng, và Nhà xuất bản cho phép đồng ý với những vấn đề đó. Để có sự rõ ràng, AnyMind sẽ xử lý theo chính sách bảo mật do AnyMind thiết lập.
Điều 10. Sử dụng nhãn hiệu
1. Một trong các bên có thể sử dụng tên, nhãn hiệu và các nhãn hiệu khác của bên kia (dưới đây gọi là "Thương hiệu") với mức độ sau đây; Tuy nhiên, nếu một bên từ chối việc sử dụng, việc sử dụng đó sẽ bị đình chỉ:
(1) Tài liệu và trang web mô tả bản tóm tắt kinh doanh của cả hai bên; Và

(2) Tài liệu và trang web mô tả bất kỳ dịch vụ nào do cả hai bên cung cấp.

2. Bất kể sự chấp thuận theo Điều 10.1, không bên nào được sử dụng Thương hiệu cho hoạt động kinh doanh của mình trong hoặc sau khi hoàn thành Dịch vụ.

Điều 11. Lệ phí
AnyMind sẽ đưa ra thông báo về Lệ phí Quảng cáo theo cách xuất hiện trên bất kỳ màn hình Quản trị nào được cung cấp cho người dùng.
Điều 12. Thanh toán
1. AnyMind sẽ tính Phí Phí Quản lý Quảng cáo bằng cách đóng các tài khoản vào cuối mỗi tháng (sau đây gọi là "Ngày Kết thúc"), thiết lập số tiền thanh toán thực tế (sau đây gọi là "Số tiền Thanh toán"). Để làm rõ, bất kỳ phần nào dưới 0,01 đô la Mỹ (0,01 đô la Mỹ) của Khoản thanh toán đó sẽ được làm tròn xuống.

2. Ngay cả sau Ngày Kết thúc, Nhà xuất bản thừa nhận rằng Số tiền Thanh toán có thể bị thay đổi nếu AnyMind và Nhà quảng cáo phát hiện thấy bất kỳ hoạt động bị cấm nào hoặc vi phạm các điều khoản được nêu trong Điều khoản Dịch vụ, theo quyết định của AnyMind theo quyết định riêng của mình như được quy định trong Điều 7.

3. AnyMind sử dụng Đô la Mỹ làm đơn vị tiền tệ xuất hiện trong màn hình Quản trị làm Số tiền Thanh toán. Tuy nhiên, tiền tệ thanh toán thực tế có thể được quyết định dựa theo địa chỉ thanh toán do Nhà xuất bản chỉ định bằng cách áp dụng tỷ giá hối đoái trung bình của tháng trước đó, và tỉ giá này do AnyMind quyết định.

4. Thanh toán có thể được thanh toán từ bên thứ ba hoặc một công ty trực thuộc AnyMind thay mặt cho AnyMind.

5. AnyMind trả phí Đăng Quảng cáo cho một khoản tiền gửi thông thường hoặc kiểm tra tài khoản ngân hàng (sau đây gọi là "Tài khoản Ngân hàng") do Nhà xuất bản hoặc tài khoản Paypal chỉ định do Nhà xuất bản chỉ định. Trong trường hợp AnyMind không trả tiền do thông tin sai cung cấp bởi Nhà xuất bản, AnyMind sẽ thông báo cho Nhà xuất bản và tùy theo quyết định của Nhà xuất bản để sửa nó ngay lập tức. Cho đến khi có sự điều chỉnh đó, Thanh toán sẽ bị tạm ngưng. AnyMind sẽ chuyển tiền thanh toán cho Media trong vòng 60 ngày sau Ngày Đóng. Nhà xuất bản sẽ đưa ra bất kỳ tranh chấp nào trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khoản thanh toán nếu không sẽ tranh chấp bất kỳ tranh chấp nào.

6. Mặc dù có điều khoản 12.5, nếu số tiền thanh toán tích lũy là dưới 100 USD (100 đô la Mỹ) đối với Tài khoản Ngân hàng, thì AnyMind có thể sắp xếp lại khoản thanh toán cho các tháng tiếp theo.

7. Nếu số tiền thanh toán tích lũy chưa thanh toán thấp hơn ngưỡng quy định bắt buộc trong Điều 12.7 khi hủy bỏ hoặc chấm dứt các Điều khoản Dịch vụ này, thì quyền của Nhà xuất bản yêu cầu Khoản Thanh toán đó sẽ bị dập tắt. Hơn nữa, trong trường hợp có Khoản Thanh toán bổ sung sau khi dập tắt quyền yêu cầu bồi thường, sẽ không khôi phục được quyền đòi Số Tiền Thanh Toán.

8. Giữa Nhà xuất bản và AnyMind, AnyMind chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế (nếu có) liên quan đến các giao dịch giữa AnyMind và nhà quảng cáo liên quan đến Quảng cáo được hiển thị trên Media. Nhà xuất bản chịu trách nhiệm về tất cả các khoản thuế (nếu có) liên quan đến Dịch vụ, trừ các loại thuế dựa trên Số tiền thanh toán của AnyMind. Tất cả khoản thanh toán cho Nhà xuất bản từ AnyMind liên quan đến Dịch vụ sẽ được coi là bao gồm thuế (nếu có) và sẽ không được điều chỉnh.

Điều 13. Nhiệm vụ thông báo
Trong trường hợp có bất kỳ sự kiện nào sau đây, Nhà xuất bản phải thông báo ngay cho AnyMind bằng E-mail hoặc bằng văn bản:
(1) Thay đổi tên thương mại;

(2) Chuyển địa chỉ trụ sở chính, trụ sở chính, hoặc địa chỉ liên lạc;

(3) Thay đổi giám đốc; hoặc là

(4) Chuyển giao kinh doanh, sáp nhập, hoặc tổ chức lại.

Điều 14. Chấm dứt dịch vụ
1. Công ty xuất bản của bạn có thể chấm dứt Dịch vụ bằng cách làm theo các thủ tục do AnyMind thiết lập ít nhất một (1) tháng trước ngày chấm dứt.

2. Nếu có bất kỳ nghĩa vụ nợ nần nào khi chấm dứt Dịch vụ, Các Điều khoản Dịch vụ này sẽ áp dụng cho đến khi hoàn thành việc thực hiện các nghĩa vụ đó; Tuy nhiên nếu Nhà xuất bản có yêu cầu vượt quá số tiền yêu cầu vượt quá ngưỡng quy định tại Điều 12 thì các quy định của Điều 12.7 sẽ được áp dụng trên cơ sở ưu đãi và các nghĩa vụ đó sẽ được dập tắt.

Điều 15. Bảo mật
1. Không bên nào được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba bất kỳ thông tin bí mật kinh doanh hoặc kỹ thuật nào của bên kia được mua từ việc thực hiện các Điều khoản Dịch vụ này, thuộc các mục sau đây (dưới đây gọi là "Thông tin Bí mật") hoặc sử dụng cho bất kỳ Mục đích khác với các Điều khoản Dịch vụ này không chỉ trong giai đoạn hiệu quả của việc sử dụng Dịch vụ mà còn sau đó:
(1) Các thông tin được tiết lộ dưới hình thức hữu hình bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu, biểu đồ và bản vẽ, và các tài liệu liên quan khác được đánh dấu rõ ràng; hoặc là

(2) Thông tin được công bố có hiệu lực về tính bảo mật và được tiết lộ bằng miệng hoặc bằng cách khác dưới hình thức vô hình, được tiết lộ bằng văn bản rõ ràng với tính bí mật trong vòng mười bốn (14) ngày sau khi tiết lộ.

2. Mặc dù có các quy định của Điều 15.1, Thông tin Bí mật không bao gồm bất kỳ thông tin nào sau đây:
(1) đã được công khai vào thời điểm công bố hoặc trở nên công khai không phải do lỗi của bên tiết lộ trong hoặc sau khi tiết lộ;

(2) đã được sở hữu bởi bên tiết lộ vào thời điểm tiết lộ;

(3) được bên nhận tiết lộ hợp pháp nhận được từ bên thứ ba vào hoặc sau khi công bố thông tin mà không có nghĩa vụ giữ bí mật;

(4) được phát triển độc lập bởi bên tiết lộ, cho dù trước hay sau khi tiết lộ, không tham chiếu đến bất kỳ thông tin nào được tiết lộ bởi bên tiết lộ;

(5) có nghĩa vụ phải tiết lộ theo luật pháp và các quy định hoặc theo lệnh của chính phủ hoặc tòa án; hoặc là

(6) iis được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba, được cả Nhà xuất bản và AnyMind thông qua trước.

3. Không bên nào có thể phát hành thông cáo báo chí về hoặc không cho phép Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước của cả hai bên.

4. Nhà xuất bản và AnyMind có nghĩa vụ đảm bảo rằng nhân viên của họ tuân thủ các quy định của Điều này.

Điều 16. Chấm dứt Hiệp định
1. Nhà xuất bản hoặc AnyMind có thể chấm dứt ngay các Điều khoản Dịch vụ này, toàn bộ hoặc một phần, mà không có bất kỳ thông báo nào nếu bên kia:
(1) vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Dịch vụ này;

(2) hồ sơ, hoặc đã có đơn khởi kiện về phá sản, phục hồi dân sự, tái tổ chức công ty, thanh lý đặc biệt, tố tụng hòa giải đặc biệt, hoặc thủ tục bảo quản;

(3) bị làm mất danh dự của một hóa đơn hoặc séc được rút ra cho bản thân;

(4) phải xử lý tài sản đối với các khoản thuế chưa thanh toán và các khoản phí công cộng khác;

(5) được tìm thấy đã gây ra sự không chắc chắn nghiêm trọng về tình trạng tín dụng của nó bao gồm nhưng không giới hạn việc phát hành thông báo thanh lý tự nguyện; hoặc là

(6) không thực hiện nghĩa vụ của mình, toàn bộ hoặc một phần, theo Các Điều khoản Dịch vụ này.

2. Nếu Nhà xuất bản hoặc AnyMind chấm dứt các Điều khoản Dịch vụ này, toàn bộ hoặc một phần, theo các quy định của Điều 16.1, bên đó không được ngăn cản việc yêu cầu bồi thường từ phía bên kia về bất kỳ thiệt hại nào phải chịu.

Điều 17. Giới hạn trách nhiệm bồi thường
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do AnyMind quy định theo Các Điều khoản Dịch vụ này chỉ được thực hiện trong phạm vi phân phối quảng cáo do AnyMind nắm giữ và chỉ được giới hạn trong một khoản phí của một (1) tháng phát sinh trong tháng trước tháng xảy ra thiệt hại đó. Hơn nữa, AnyMind sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra do việc phân phối quảng cáo đi kèm với việc cung cấp Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, mất lợi nhuận và những tin đồn có hại.
Điều 18. Không chuyển giao quyền hoặc nghĩa vụ
Không bên nào có thể, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia, giao cho bất kỳ bên thứ ba, thế chấp, hoặc làm cho bất kỳ bên thứ ba nào thành công (trừ trường hợp bên đó tự động thành công theo luật của mình) bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào dưới đây.
Điều 19. Sửa đổi Điều khoản Dịch vụ
AnyMind có thể sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này, Thỉnh thoảng, nếu không có sự đồng ý của Nhà xuất bản, và các điều khoản và điều kiện áp dụng với Nhà xuất bản sẽ phải tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ mới nhất. Trong trường hợp có bất kỳ sửa đổi nào của các Điều khoản Dịch vụ này, AnyMind sẽ thông báo cho Nhà xuất bản theo cách được quy định của AnyMind ít nhất hai (2) tuần trước khi Điều khoản Dịch vụ mới có hiệu lực. Trong trường hợp Nhà xuất bản sử dụng Dịch vụ vào hoặc sau khi thông báo về các chi tiết sửa đổi hoặc không thực hiện theo các thủ tục chấm dứt áp dụng Dịch vụ trong khoảng thời gian do AnyMind xác định, thì nó được coi là đã đồng ý sửa đổi Điều khoản và điều kiện của các Điều khoản Dịch vụ này.
Điều 20. Các vấn đề để tham vấn
Bất kỳ nghi ngờ nào đối với các Điều khoản Dịch vụ và bất kỳ vấn đề nào không được quy định tại đây sẽ được giải quyết thông qua sự trao đổi lẫn nhau giữa các bên.
Điều 21. Giải quyết tranh chấp
Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản Dịch vụ này sẽ được đề cập đến và cuối cùng được giải quyết bằng trọng tài tại Singapore theo các Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore ("SIAC")
Điều 22. Luật điều chỉnh
Tất cả các vấn đề liên quan đến các Điều khoản Dịch vụ và việc sử dụng Dịch vụ sẽ được quản lý, và được diễn giải và diễn giải theo luật Singapore.
Được công bố vào ngày 20 tháng 3 năm 2016
Sửa lại vào ngày 1 tháng 2 năm 2017
Được sửa đổi từ ngày 15 tháng 5 năm 2018
Được sửa đổi vào ngày 1 tháng 3 năm 2021